Algemene Voorwaarden Project Cece

18 september 2023 18:17

Dit zijn de algemene voorwaarden van Project Cece Holding B.V. en gelieerde ondernemingen (“Project Cece”), een onderneming met adres Oetewalerstraat, 83, Amsterdam. Project Cece is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73906077.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Project Cece, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Project Cece en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website https://www.projectcece.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de Project Cece Fair Fashion Giftcard (de Voucher zoals hieronder gedefinieerd) diensten van Project Cece.
 3. Door gebruik te maken van de Website, Voucher en de diensten van Project Cece aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 4. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 5. Onder “Voucher” wordt verstaan een door Project Cece rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: Fair Fashion Giftcard, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
 6. Onder “Tegoed Voucher” wordt verstaan de geldswaarde van maximaal EUR 500,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Voucher en in de centrale rekening administratie van Project Cece is opgeslagen, waarmee de Gebruiker met korting producten kan aanschaffen ten laste van het in de centrale rekening administratie opgeslagen Saldo.
 7. Onder “Saldo Voucher” wordt verstaan het saldo van het resterende Tegoed.
 8. Onder “Deelnemers Voucher” wordt verstaan alle bij Project Cece aangesloten detailhandel ondernemingen waarmee Project Cece een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan tegen inlevering van de Voucher goederen en/of diensten leveren. Een Deelnemer Voucher kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met Project Cece heeft gesloten.
 9. Onder “Wederverkopers” wordt verstaan alle bij Project Cece aangesloten ondernemingen waarmee Project Cece een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van de Voucher(s).
 10. Project Cece zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op https://www.projectcece.nl.
 11. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Project Cece

Project Cece biedt een online platform voor eerlijke en duurzame kleding. De onderneming biedt een online platform waar eerlijke en duurzame kleding van verschillende webshops verzameld wordt op één website. Project Cece is geen webshop en laat dus alleen de producten zien, de werkelijke aankoop wordt gedaan bij de webshop waar het product wordt verkocht. De Voucher van Project Cece is een cadeaukaart die kan worden besteed bij de Deelnemers Voucher. 

Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet uploaden op de Website of via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content zonder vernoeming van de eigenaar;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar [email protected].
 6.  Project Cece behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op de Website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Verder mag u de informatie op onze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project Cece of de verstrekker van de informatie (bv. Winkels, merken en bloggers verantwoordelijk voor de informatie), is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Project Cece mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij Project Cece. Project Cece zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Project Cece verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 7. Project Cece is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 8. Project Cece heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Project Cece het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9. Indien Project Cece van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Project Cece de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Project Cece kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
  1.  het account van Gebruiker te verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

 

Voucher

 1. De Gebruiker kan de Voucher uitsluitend aanschaffen bij Project Cece en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat Project Cece niet toe dat de Gebruiker Voucher van andere derden koopt.
 2. Na aankoop van de Voucher valt het gebruik en de bewaring van de Voucher en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo Voucher besteden bij de aanschaf van producten.
 3. De Gebruiker dient het betalingsbewijs van de aanschaf van de Voucher te bewaren ter bewijs van het aangeschafte Saldo Voucher. Project Cece accepteert, behoudens tegenbewijs, het originele betalingsbewijs als enig bewijsmiddel ter zake dan wel een door Project Cece ondertekend uittreksel uit de centrale rekening administratie van Project Cece. Project Cece staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo Voucher juist weergeeft en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Voucher is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker de Voucher overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
 5. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Voucher te besteden bij Deelnemers Voucher in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van producten of diensten.
 6. Betaling ten laste van het door  Project Cece opgeslagen Tegoed Voucher vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer Voucher en/of Project Cece, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo Voucher toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer Voucher en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 7. De Voucher is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers Voucher.
 8. Het Tegoed Voucher en Saldo Voucher is gegarandeerd voor een periode van 3 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de activatiedatum vermeld op de Voucher en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 10. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 10 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo Voucher en vervalt het Saldo Voucher en/of het Tegoed Voucher aan Project Cece. De Gebruiker kan dan op het Saldo Voucher en/of het Tegoed Voucher geen enkele aanspraak meer maken.
 9. Project Cece vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed Voucher en/of het Saldo Voucher.
 10. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo Voucher, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo Voucher.
 11. Er kan per aankoop maar één Voucher worden gebruikt.
 12. De Voucher is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed Voucher volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo Voucher is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Voucher niet meer bruikbaar.
 13. De prijzen op de Voucher zijn in euro’s en het is dan ook alleen mogelijk de Voucher te besteden als het af te rekenen bedrag in euro’s is gegeven. De prijzen op de Voucher geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Op de Voucher is geen btw van toepassing.
 14. De Voucher moet zonder extra kosten worden geaccepteerd. Er mogen door de Deelnemer Voucher geen nadere verplichtingen worden gesteld voor het afnemen van aanvullende producten of diensten bij de acceptatie van de Voucher.
 15. Bij faillissement van Project Cece wordt de samenwerking tussen Project Cece en de Deelnemers Voucher voor de Voucher direct ontbonden. De Voucher kan dan door Gebruikers gerefund worden.

 

Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging van de Voucher

 1. Project Cece is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Voucher. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Voucher van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed Voucher en/of Saldo Voucher plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de Voucher en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan Project Cece te melden, opdat Project Cece met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Voucher, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Voucher door falsificatie, door de code op de Voucher te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Project Cece de Gebruiker terstond het gebruik van de Voucher ontzeggen en de Voucher blokkeren en heeft Project Cece het recht om de koop van de Voucher te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Project Cece zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
 3. In het geval van overmacht heeft Project Cece het recht om de koop van de Voucher te ontbinden dan wel om het gebruik van de Voucher op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door Project Cece aan de betreffende Gebruiker. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
  1. internationale conflicten;
  2. gewelddadige of gewapende acties;
  3. maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
  4. boycot-acties; en/of
  5. arbeids ongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

 

Rechten en verplichtingen Project Cece

 1. Project Cece heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intra concern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. Project Cece heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo Voucher, doch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo Voucher terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. Project Cece behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Voucher uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers Voucher en Wederverkopers.
 4. Project Cece is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Voucher op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover Project Cece de Voucher buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Voucher na tonen van het betalingsbewijs van de Gebruiker binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

Aansprakelijkheid

 1. Project Cece is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. Project Cece is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 3. Project Cece is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 4. Project Cece is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer Voucher bij de aanschaf van producten. Project Cece is niet verantwoordelijk voor de aankopen van producten die door de Gebruiker met de Voucher bij Deelnemers Voucher worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer Voucher.
 5. Project Cece streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo Voucher en/of het Tegoed Voucher. Niettemin garandeert Project Cece niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo Voucher en/of het Tegoed Voucher kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Project Cece gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatie factoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Project Cece beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.
 6. Project Cece is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van de Voucher, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van Project Cece. In aanvulling op het voorgaande is Project Cece onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.
 7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften Project Cece op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo Voucher op de Voucher, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door Project Cece afgesloten verzekering uitkering aan Project Cece doet.
 8. Project Cece is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Voucher door de Deelnemer Voucher. Voor zover de Deelnemer Voucher de Voucher weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij Project Cece.
 9. Project Cece is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
  1. internationale conflicten;
  2. gewelddadige of gewapende acties;
  3. maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
  4. boycot-acties; en/of
  5. arbeids ongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

 

Wet Koop op Afstand

Voor zover de Gebruiker Voucher aanschaft via de webshop van projectcece.nl (shop.projectcece.nl) beschikt de Gebruiker over 14 dagen bedenktijd.

Privacy

 1. Project Cece maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Voor meer informatie hierover kan ons cookiebeleid worden geraadpleegd.
 2. Project Cece slaat met toestemming gebruikersgegevens op, meer informatie over hoe Project Cece omgaat met gebruikersdata en gebruikersgegevens is te vinden in de Privacy Policy.
 3. Project Cece verwerkt met toestemming persoonsgegevens van de Gebruiker die  gebruik maken van de Voucher. Meer informatie over hoe Project Cece omgaat met gebruikersdata en gebruikersgegevens is te vinden in de Privacy Policy
 4. Project Cece slaat de afbeeldingen die in de Project Cece zoekfunctie worden upgeload op. Hoe er met deze data wordt omgegaan staat beschreven in de Privacy Policy.

Klachten

 1. Bij Project Cece ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

 1. Project Cece is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Project Cece is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Project Cece impliceert dat de Gebruiker Project Cece machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Project Cece neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Project Cece is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Project Cece.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Project Cece en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Project Cece zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

Project Cece behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website.

Overige bepalingen

 1. Project Cece mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, Afpro en Giftpro, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Project Cece, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Project Cece en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

 

 

 

Contact

Voor financiële of juridische vragen is ons bedrijfsadres en contactadres:

M. Wijngaarden

Oetewalerstraat 83

1093 ME, Amsterdam

The Netherlands

[email protected]

 Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in eerlijke en duurzame mode. We planten een boom voor elke inschrijving! 🌳